Domov Na kratko o sindikatu Aktualno, napovednik dogodkov in aktivnosti Pravna pomoč, svetovalnica Splošne informacije, zakonodaja Forum
KONFEDERACIJA SINDIKATOV SLOVENIJE PERGAM
SINCE07 - SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO

S T A T U T


I. TEMELJNE DOLOČBE


1. člen

SINCE07 - Sindikat centrov za socialno delo je samostojna, stanovsko interesna organizacija delavcev, ki zastopa, uveljavlja in varuje interese svojih članov.

2. člen

Ime sindikata je: SINCE07 - Sindikat centrov za socialno delo, skrajšano SINCE07 (v nadaljevanju: SINCE07), s sedežem v Ljubljani, Trg OF 14.

3. člen

SINCE07 je pravna oseba in samostojen nosilec pravic in obveznosti, ki jih določajo mednarodne konvencije, ta statut, statut in drugi akti Konfederacije sindikatov Slovenije PERGAM ( v nadaljevanju KSS PERGAM ) ter drugi akti.

4. člen

SINCE ima svoj znak (logotip):

SINCE07 ima svoj pečat: "Konfederacija sindikatov Slovenije PERGAM SINCE07-SINDIKAT CENTROV ZA SOCIALNO DELO". Dimenzije pečata so 20 mm x 60 mm.

SINCE07 ima svojo zastavo. Zastava je bela, dolžina in širina sta v razmerju 2:1, v srednji tretjini je znak SINCE07.

5. člen

V SINCE07 se delavci združujejo, da bi zagotavljali in si prizadevali za:
 • čim boljši ekonomski in socialni položaj svojih članov,
 • zastopanje interesov svojih članov,
 • razvoj dejavnosti centrov socialno delo,
 • pravice iz delovnega razmerja in kolektivnih pogodb,
 • varstvo in zaščito svojih interesov in pravic z vsemi oblikami sindikalnih aktivnosti, vključno s stavko,
 • pravico do soodločanja o temeljnih ekonomskih in socialnih vprašanjih,
 • solidarnost med člani v SINCE07 in KSS PERGAM,
 • svobodo sindikalnega delovanja in organiziranja,
 • strokovno izobraževanje in usposabljanje članov, sindikalnih zaupnikov in drugih predstavnikov delavcev,
 • sodelovanje z drugimi sindikati,
 • druge cilje in pravice iz programa SINCE07 in programa KSS PERGAM.

6. člen

SINCE07 v izvajanju programskih in drugih usmeritev samostojno zastopa interese in zahteve svojih članov:
 • v pogajanjih s predstavniki delodajalcev na vseh nivojih,
 • v organih upravljanja posameznega delodajalca,
 • pri sklepanju kolektivnih pogodb,
 • pri interesnem sodelovanju z drugimi sindikati,
 • pri izvajanju sindikalnih pritiskov in stavk na nivoju posameznih zavodov, v skladu s stavkovnimi pravili,
 • druge cilje in pravice iz programa SINCE07.

7. člen

SINCE07 pri uresničevanju interesov in zahtev članov, v skladu z mednarodnimi konvencijami, deluje svobodno. Njegovega delovanja ni možno omejevati z zakonskimi predpisi, kolektivnimi pogodbami, s statuti zavodov, ali z ukrepi poslovodnih organov oziroma delodajalcev.

8. člen

V cilju zaščite materialnega in socialnega položaja in interesov članov lahko SINCE07, v smislu določb statuta KSS PERGAM, za dosego ciljev pooblasti KSS PERGAM, njene organe in vodstvo, da ta zastopa njegove interese oz. interese članov v organih upravljanja zavodov, da se pogaja in sklepa kolektivne pogodbe dejavnosti in kolektivne pogodbe za posameznega delodajalca, ter uveljavlja druge interese članov SINCE07 v skladu s sklepi organov SINCE07.

9. člen

V cilju zaščite materialnega in socialnega položaja in interesov članov ter usklajevanja sindikalnih aktivnosti, lahko sindikat v okviru KSS PERGAM, skupaj z drugimi sindikati, organizira ZVEZO SINDIKATOV JAVNEGA SEKTORJA-PERGAM.


II. ČLANSTVO10. člen

Članstvo v SINCE07 je prostovoljno.

V SINCE07 se lahko vključijo vsi zaposleni v dejavnosti centrov za socialno delo.Prav tako se lahko včlanijo zaposleni izven Centrov za socialno delo v poklicu socialni delavec, socialna oskrbovalka ali psiholog. Član lahko postane ali ostane tudi delavec, ki je začasno izgubil delo, kakor tudi upokojenec, če je bil zaposlen v centru za socialno delo ali je bil zaposlen v poklicu socialni delavec, socialna oskrbovalka ali psiholog. Člani lahko postanejo tudi študenti , ki razen delovanja v skladu s statutom nimajo drugih dolžnosti, kot jih za člane SINCE07 določa 12. člen tega statuta, imajo pa le pravice iz druge, tretje in desete alineje 11. člena tega statuta.

Člani sindikata so lahko tudi vodstveni delavci, ki imajo pravice izhajajoč iz sedme in desete alineje 11. člena in dolžnosti iz prve in druge alineje 12. člena.

Član SINCE07 lahko postane tudi član, ki je vključen v drug sindikat.

Delavec se včlani v SINCE07 s podpisom pristopne izjave SINCE07 v sindikatu zavoda ali druge organizacijske oblike ali pa neposredno v SINCE07.

Delavec, ki postane član SINCE07 ima pravico do članske izkaznice SINCE07, s katero izkazuje članstvo v SINCE07.


11. člen

Član ima, na podlagi plačevanja članarine in financiranja programov SINCE07 in KSS PERGAM, naslednje pravice, ki jih uveljavlja s člansko izkaznico:
 • da demokratično uveljavlja svoje interese in zahteve,
 • da sodeluje pri oblikovanju, sprejemanju in izvajanju programa, statuta in drugih listin ter politike SINCE07,
 • da sodeluje, organizira in izvaja sindikalne dejavnosti, pritiske in stavko,
 • da voli in je voljen v organe SINCE07, razen poslovodnih oseb,
 • da ugotavlja odgovornost in odpoklic članov organov SINCE07 v primeru neizvajanja programa, statuta in drugih listin, ter politike SINCE07,
 • da je zaščiten, če bi bil zaradi sindikalnega delovanja ali članstva v SINCE07 postavljen v manj ugoden položaj, ali kakorkoli šikaniran,
 • do brezplačne pravne pomoči, (pravno svetovanje in zastopanje v sporih iz delovnega razmerja),
 • do pomoči iz stavkovnega in solidarnostnega sklada,
 • do strokovnega izobraževanja in usposabljanja, če je sindikalni zaupnik,
 • sodelovanje v rekreativnih športnih in kulturnih dejavnostih, ki jih organizira SINCE07,
 • druge pravice in ugodnosti v okviru sindikata.
Član pridobi pravice iz prvega odstavka tega člena takoj po vključitvi in začetku plačevanja članarine, v skladu s Pravilnikom o financiranju SINCE07, razen pravic do brezplačne pravne pomoči in pomoči iz stavkovnega ter solidarnostnega sklada, ki jih pridobi po 6 mesecih od včlanitve in plačevanja članarine v skladu s Pravilnikom o financiranju SINCE07.

Omejitev iz 2. odstavka tega člena za delavce, člane SINCE07, ki prvič sklepajo delovno razmerje, ne velja.


12. člen

Član ima naslednje dolžnosti:
 • da plačuje članarino,
 • da deluje v skladu z določili tega statuta,
 • da aktivno sodeluje v akcijah organizacij in organov sindikata dejavnosti,
 • da se opredeljuje do vseh oblik in metod sindikalnega boja.

13. člen

Članstvo v SINCE07 preneha:
 • z izstopom na podlagi pisne izjave,
 • s črtanjem, če zaradi neupravičenih razlogov ne plačuje članarine,
 • z izključitvijo, če je grobo kršil določila tega statuta (ali je deloval v nasprotju s statutom), če je škodoval interesom sindikata, če je ravnal v škodo sindikalnega premoženja ali, če je drugim članom sindikata preprečeval sodelovanje v stavki, ki jo je organiziral sindikat.
   Sklep o črtanju in izključitvi sprejme za to pristojen organ sindikat zavoda oziroma druge organizacijske oblike, v kateri je član organizacijsko povezan oziroma predsedstvo SINC07, če član ni povezan v nobeni organizacijski obliki. Zoper sklep o črtanju in izključitvi se član lahko pritoži v roku 15 dni na Glavni odbor SINCE07, ki v zvezi s tem sprejme dokončen sklep.

   Član, ki mu je prenehalo članstvo po prvi in drugi alinei prvega odstavka tega člena, lahko zopet postane član SINCE07 po 6 mesecih od prenehanja. Po ponovnem prenehanju ne more več postati član SINCE07, razen če predsedstvo SINCE07 ne odloči drugače.


III. ORGANIZIRANOST14. člen

Oblike organiziranja in delovanja SINCE07 so:
 • sindikalni zaupnik,
 • sindikat zavoda oziroma druge organizacijske oblike (v nadaljevanju: sindikat zavoda),
 • pokrajinski odbor.

15. člen

Sindikalni zaupnik je pooblaščena oseba, izvoljena od članov, združenih v sindikat zavoda ali oseba, imenovana od organov sindikata zavoda, ki zagotavlja, varuje in zastopa interese članov sindikata.

16. člen

Sindikat zavoda je temeljna oblika organiziranosti in delovanja SINCE07.

Sindikat zavoda s pravili določi način svojega delovanja in organiziranja, organe sindikata in njihovo sestavo.

Podlaga za pravila o delovanju sindikata zavoda je Statut SINCE07.


17. člen

Sindikati zavodov ali člani sindikata, ki delujejo na območju iste pokrajine, se lahko organizirajo v pokrajinski odbor.

Pokrajinski odbor s pravili določi način svojega delovanja in organiziranja, organe in njihovo sestavo.

Podlaga za pravila o delovanju pokrajinskih odborov je Statut SINCE07.IV. ORGANI18. člen

Organi SINCE07 so:
 • glavni odbor
 • predsedstvo
 • nadzorni odbor
 • statutarna komisija.

19. člen

Generalna skupščina
Generalna skupščina je posebna seja Glavnega odbora, na kateri se volijo nosilci funkcij in člani organov SINCE07, določajo programske usmeritve dela SINCE07 za mandat organov, ki so izvoljeni na Generalni skupščini in obravnava in sprejema poročilo za pretekli mandat nosilcev funkcij in članov organov SINCE07.

Generalna skupščina se sklicuje praviloma na vsake štiri leta, izredna generalna skupščina pa se lahko skliče tudi prej.

Sklep o sklicu Generalne skupščine sprejme predsedstvo SINCE07. Generalna skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov Glavnega odbora.

Izredna generalna skupščina se mora sklicati na zahtevo več kot polovice sindikatov zavodov. Če izredne generalne skupščine na zahtevo več kot polovice sindikatov zavodov ne skliče Predsednik SINCE07 v roku enega meseca od prejema zahteve, lahko izredno generalno skupščino skliče eden od predsednikov sindikatov zavodov, ki so sklic izredne generalne skupščine zahtevali.


20. člen

Glavni odbor
Glavni odbor je najvišji organ SINCE07.

Glavni odbor sestavljajo predsedniki sindikatov zavodov in predsedniki drugih oblik organiziranega delovanja SINCE07 ter člani Predsedstva SINCE07.

Glavni odbor vodi in sklicuje Predsednik SINCE07.

Glavni odbor je sklepčen, če je prisotnih najmanj polovica članov Glavnega odbora SINCE07.

Glavni odbor SINCE07:
 • Določa in izvaja politiko in programske usmeritve SINCE07,
 • sprejema statut SINCE07,
 • določa strategijo delovanja,
 • obravnava in sprejema poročilo o delovanju,
 • voli in razrešuje predsednika in enega oz. več podpredsednikov SINCE07,
 • voli in razrešuje člane nadzornega odbora,
 • preverja in ocenjuje izvajanje programa dela in delo nosilcev funkcij v SINCE07,
 • odloča o ustanovitvi ali ukinitvi SINCE07,
 • odloča o vstopu in izstopu iz KSS PERGAM ali drugih oblik sindikalnega povezovanja,
 • voli predsednika KSS PERGAM,
 • določa usmeritve za pogajanja o kolektivnih pogodbah dejavnosti in pooblašča predsednika za podpis kolektivnih pogodb in drugih dogovorov in sporazumov,
 • odloča o posameznih aktivnostih in vprašanjih, pomembnih za ekonomski in socialni položaj članov,
 • sprejema odločitve o izvajanju sindikalnih pritiskov in organiziranju stavk ter drugih oblik sindikalnega boja,
 • obravnava predloge in zahteve članov ter sindikatov zavodov ter pokrajinskih odborov,
 • voli oz. imenuje člane generalne skupščine KSS PERGAM,
 • voli in razrešuje sekretarja SINCE07,
 • voli oz. imenuje in razrešuje člane Statutarne komisije SINCE07,
 • spremlja in nadzira finančno-materialno poslovanje SINCE07,
 • sprejema poročilo nadzornega odbora in v zvezi s tem sprejema ustrezne sklepe,
 • sprejema in razlaga Pravilnik o financiranju SINCE07, Pravilnik o volitvah in druge splošne akte,
 • odloča o pritožbi člana zoper sklep o črtanju ali izključitvi,
 • opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti ter sklepi organov SINCE07.
Glavni odbor lahko za pripravo gradiv ali izvedbo določene naloge ustanavlja komisije. Član takšne komisije je lahko tudi oseba, ki ni član SINCE07.

Način dela glavnega odbora lahko ureja poseben poslovnik, ki ga sprejema in razlaga Glavni odbor.


21. člen

Predsedstvo
Predsedstvo SINCE07 je izvršilni organ Glavnega odbora SINCE07.

Predsedstvo sestavljajo predsednik , podpredsedniki in sekretar SINCE07.

Predsedstvo vodi predsednik SINCE07, v njegovi odsotnosti pa eden izmed podpredsednikov.

Način dela predsedstva lahko ureja poseben poslovnik, ki ga sprejema in razlaga Predsedstvo.


22. člen

Predsednik
Predsednik SINCE07:
 • zastopa in predstavlja SINCE07,
 • skrbi za zakonitost in dosledno spoštovanje statuta in drugih splošnih aktov ter odločitev organov SINCE07 ter KSS PERGAM,
 • skrbi za uresničevanje sklepov organov SINCE07 in KSS PERGAM,
 • vodi pogajanja za kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti in na ravni države,
 • zastopa interese svojih članov v pogajanjih s predstavniki pristojnih ministrstev in delodajalcev,
 • sklicuje in vodi seje Glavnega odbora SINCE07 in generalno skupščino SINCE07,
 • po pooblastilu Glavnega odbora SINCE07 podpisuje kolektivne pogodbe, dogovore in sporazume na ravni dejavnosti in na ravni države,
 • sodeluje z drugimi sindikati in se povezuje z mednarodnimi panožnimi sindikalnimi organizacijami,
 • opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti ter sklepi organov SINCE07
 • voli ga Glavni odbor SINCE07.

23. člen

Podpredsedniki
Podpredsednik, ki ga določi Glavni odbor, v odsotnosti predsednika SINCE07 zastopa in predstavlja SINCE07.

Podpredsednik SINCE07 je praviloma eden, na predlog Predsednika SINCE07 ali Glavnega odbora pa jih je lahko tudi več, vendar ne več kot trije.


24. člen

Sekretar
Sekretarja SINCE07 voli Glavni odbor SINCE07.

Sekretar SINCE07 opravlja organizacijska, administrativna in strokovna dela za Predsedstvo SINCE07 ter za Glavni odbor SINCE07, usklajuje delovanje organov SINCE07 ter druge naloge v skladu s statutom in drugimi splošnimi akti, ter sklepi Glavnega odbora SINCE07.

25. člen

Nadzorni odbor
Nadzorni odbor volijo člani Glavnega odbora SINCE07. Nadzorni odbor ima tri člane, ki iz svoje sestave izvoli predsednika.

Člani predsedstva SINCE07 ne morejo biti člani Nadzornega odbora SINCE07.

Nadzorni odbor:
 • spremlja in nadzira finančno-materialno poslovanje SINCE07,
 • nadzira porabo sredstev v skladu s Pravilnikom o financiranju SINCE07, finančnim načrtom, sprejetim programom dela in sklepi organov SINCE07,
 • pregleduje finančno poročilo SINCE07,
 • poroča Glavnemu odboru SINCE07,
 • opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti ter sklepi organov SINCE07.

26. člen

Statutarna komisija
Statutarna komisija ima predsednika in dva člana, ki jih imenuje Glavni odbor SINCE07.

Član statutarne komisije je lahko tudi zunanji sodelavec, ki ni član SINCE 07.

Statutarna komisija:
 • razlaga določila statuta SINCE07,
 • skrbi za medsebojno usklajenost med akti delovanja sindikatov zavodov ter oblik organiziranja SINCE07, Statutom SINCE07 in Statutom KSS PERGAM,
 • pripravlja predloge sprememb in dopolnitev Statuta SINCE07.

27. člen

Mandat
Mandat organov SINCE07 traja 4 leta.

Mandat nosilcev funkcij in članov organov je enak mandatu organov.

Kandidat za posamezno funkcijo je lahko samo član SINCE07, razen za funkcijo člana komisije.

Mandat nosilcev funkcij SINCE07 začne teči z dnem izvolitve oziroma imenovanja.

Nosilci funkcij in člani organov SINCE07 so lahko razrešeni iz razlogov, zaradi katerih se predvideva črtanje člana iz SINCE07. Nosilca funkcije ali člana organa SINCE07 razreši organ, ki ga je izvolil oziroma imenoval.

V primeru razrešitve ali odstopa nosilca funkcije ali člana organa SINCE07 med dvema Generalnima skupščinama, Glavni odbor SINCE07 izvoli nadomestnega člana organa SINCE07 ali nosilca funkcije za čas do naslednje Generalne skupščine. V primeru razrešitve ali odstopa Predsednika SINCE07 do izvolitve novega predsednika njegove naloge opravlja eden od članov predsedstva, ki ga za to določi Glavni odbor SINCE07.V. ODLOČANJE28. člen

Odločitve predsedstva SINCE07 in Glavnega odbora SINCE07 se sprejemajo na demokratičen način. Odločitve se sprejemajo praviloma z dogovorom. V kolikor dogovora ni mogoče uskladiti je odločitev sprejeta, če je za odločitev glasovala več kot polovica prisotnih članov organa, razen če ni dogovorjena kvalificirana večina.>

Volitve nosilcev funkcij in članov organov SINCE07 ureja Pravilnik o volitvah, ki ga sprejema Glavni odbor SINCE07. >

Statut SINCE07, odločitev o povezovanju z drugimi sindikati, odločitev o stavki in odločitev o razdružitvi in ukinitvi SINCE07se sprejema in spreminja z dvotretjinsko večino vseh članov Glavnega odbora SINCE07.>

Pravilnik o financiranju in Pravilnik o volitvah, se sprejemata z večino vseh članov Glavnega odboraSINCE07.>

Sindikati zavodov imajo pravico uveljavljati svoja stališča in interese tako v postopku sprejemanja odločitev kakor tudi pri njihovem izvajanju.>VI. FINANCIRANJE29. člen

SINCE07 financira svoje programe in dejavnost pretežno s članarino in drugimi lastnimi viri.

Višina članarine, način njenega plačevanja in razporejanja določa Pravilnik o financiranju SINCE07, ki ga sprejema Glavni odbor SINCE07.VII. KONČNE DOLOČBE30. člen

Statut SINCE07, njegove spremembe in dopolnitve, sprejema Glavni odbor SINCE07.

Statut SINCE07 razlaga Statutarna komisija.

Statut oziroma spremembe in dopolnitve so veljavne z dnem, ko jih sprejme Glavni odbor SINCE07.

Ta statut je bil sprejet dne 09.10.2007 in nadomesti Statut SINCE 07 sprejet 15.02.2007.Matic Munc, predsednik
SINCE07 - Sindikat Centrov za socialno delo
Ljubljana, 09.10.2007Statut (PDF) 
 
 

V Sindikat SINCE07 vam bomo v bližnji prihodnosti omogočili tudi elektronsko včlanitev, ki bo veljala enako kot izpolnjena pisna pristopna izjava.

Ostanite z nami.
Na razpolago pa vam je pisna pristopna izjava.
Pristopna izjava
Designed & Administrated by: Maja Štajer