Domov Na kratko o sindikatu Aktualno, napovednik dogodkov in aktivnosti Pravna pomoč, svetovalnica Splošne informacije, zakonodaja Forum
PROGRAM DELA - NAČELNE USMERITVE

Sklepanje kolektivnih pogodb
 • Sklenitev nove Kolektivne pogodbe za dejavnost Centrov za socialno delo, vključno z normativnim delom ki bo upoštevala posebnosti dela strokovnih delavcev, strokovnih sodelavcev in sodelavcev v dejavnosti Centrov za socialno delo.
 • Uveljavitev novih ustreznejših standardov in normativov na področju dela strokovnih delavcev, strokovnih sodelavcev in sodelavcev in jih vnesti v Kolektivno pogodbo dejavnosti.
 • Razširitev veljavnosti Kolektivne pogodbe dejavnosti, tako da bo ta veljala tudi za zasebnike in nevladne organizacije, če opravljajo to dejavnost.
 • Doseči reprezentativnost za posamezne poklice, socialni delavec/delavka, psiholog/psihologinja in socialni oskrbovalec/oskrbovalka in sklenitev poklicnih Kolektivnih pogodb za te poklice.
Plačna politika
 • Doseči dvig plač v dejavnosti tako z nadzorom nad novim plačnim sistemom kot ga predvideva Zakon o plačah v javnem sektorju, kot tudi izpogajati tako letno usklajevanje plač, ki bo poleg inflacije upoštevalo tudi rast delovne produktivnosti.
 • Uveljavitev instituta božičnice v dejavnosti Centrov za socialno delo.
 • Izpogajati čim višji obseg sredstev za delovno uspešnost in nadzor nad doslednim izplačevanjem stimulativnega dela plače.
 • Z vsemi oblikami sindikalnega boja preprečevati znižanje kakršnih koli pravic zaposlenih v dejavnosti Centrov za socialno delo.
Pravno varstvo članov
 • Dosledno uveljavljati pravico do brezplačne pravne pomoči za vsakega člana sindikata SINCE07 - Sindikata centrov za socialno delo.
 • Ščititi vsakega člana pred šikaniranjem predpostavljenih in mobbingom na delovnem mestu.
 • Nuditi pravno pomoč članom ne samo za področje delovnopravne zakonodaje, temveč tudi za druga področja v kolikor izhajajo iz opravljanja dela.
Sodelovanje pri pripravi in sprejemanju predpisov
 • Sodelovanje pri pripravi vseh Zakonov in drugih predpisov ki neposredno ali posredno vplivajo na ekonomsko-socialni položaj zaposlenih v dejavnosti Centrov za socialno delo.
 • Aktivno sodelovanje pri pripravi in usklajevanju vse zakonodaje na področju dejavnosti centrov za socialno delo.
Pogoji dela in kvaliteta zaposlitve
 • Prizadevati si za takšne standarde in normative, da bo zagotovljeno zadostno število kadrov z namenom preprečevanja preobremenjenosti in izgorelosti strokovnih delavcev, strokovnih sodelavcev in sodelavcev v dejavnosti Centrov za socialno delo.
 • Zahtevati od delodajalcev takšne pogoje za delo, da bodo glede varnosti in zdravja pri delu zagotovljeno spoštovanje standardov Evropske unije.
 • Zahtevati od delodajalcev varnost na delovnem mestu, tako da zaposleni ne bodo izpostavljeni nasilju s strani uporabnikov.
 • Dosledno zahtevati strokovno izobraževanje vseh delavcev, kot je določeno v kolektivni pogodbi dejavnosti.
Sindikat v interesu članstva
 • SINCE07- Sindikat Centrov za socialno delo razvija demokratične odnose in teži k temu da se odločitve sprejemajo s konsenzom.
 • SINCE07 - Sindikat Centrov za socialno delo vzpodbuja nove oblike sindikalnega dela z namenom čim večje vključitve članov v delo in odločanje v sindikatu.
 • Načrtuje in vzpodbuja izobraževanje sindikalnih zaupnikov, ki so temelj sindikalnega dela.
 • Sistematično organizira kampanje, ki krepijo položaj zaposlenih v dejavnosti Centrov za socialno delo.
SINCE07 - Sindikat Centov za socialno delo
 • SINCE07 Sindikat Centrov za socialno delo teži k temu da postane največji Sindikat v dejavnosti Centrov za socialno delo.
 • Sistematično pridobiva nove člane, organizira načrtne kampanje za pridobivanje novih članov.
 • SINCE07 se aktivno vključuje v delo konfederacije PERGAM in znotraj nje tudi v delo Zveze Sindikatov javnega sektorja PERGAM.
 • Skupaj z drugimi sindikati v konfederaciji PERGAM se povezuje v evropske in svetovne zveze sindikatov.
 • Bilateralno sodeluje s sorodnimi sindikati tako v Sloveniji, kot tujini.
 • Povezuje se z vsemi subjekti ki strokovno ali organizacijsko delujejo na področju dejavnosti, še posebej pa z Skupnostjo Centrov za socialno delo, Socialno zbornico Slovenije, Društvom socialnih delavk in delavcev, Društvom psihologov Fakulteto za socialno delo.
KRATKOROČNI CILJI-NAČRT DELA

 • SINCE 07 se kot reprezentativen sindikat za dejavnost Centrov za socialno delo v okviru panožne Kolektivne pogodbe za zdravstvo in socialno varstvo pogaja za uvrstitev zaposlenih na Centrih za socialno delo v nove boljše plačne razrede. Pogajanja so se pričela v septembru 2007.

 • SINCE07 prične z kampanjo PROTI NASILJU NA DELOVNEM MESTU. Kampanja vsebuje konkretne akcije kot so izdelava plakata, navodil v primeru nasilja, določitve vloge direktorja Centra za socialno delo, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Sindikata v primerih nasilja nad zaposlenim, kot tudi pobudo za začetek spremembe zakonodaje, ki bi omogočila strokovnim delavcem in sodelavcem status uradne osebe. Z organizirano kampanjo prične v oktobru 2007.

 • SINCE07 začne z dejavnostmi za uveljavitev novih standardov in normativov. Kot izhodišče sprejme že izdelane nove standarde in normative, ki jih je v marcu 2006 izdelala Skupnost centrov za socialno delo. Novi standardi in normativi na področju javnih pooblastil omogočajo da se delo na tem področju opravi strokovno ustrezno in preprečujejo "izgorelost" in preobremenjenost strokovnih delavcev in sodelavcev. SINCE07 vztraja na kadrovskem normativu "en delavec na 2.500 prebivalcev". Skupaj s Skupnostjo Centrov za socialno delo in Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve določi časovni plan za uveljavitev tega normativa. Pobudo za uveljavitev vloži v oktobru 2007.

 • SINCE07 vloži zahtevo, da Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve odobri nove sistematizacije delovnih mest ki odražajo realno stanje na Centrih za socialno delo. Zahtevo vloži v novembru 2007.

 • SINCE07 skupaj s pravno službo konfederacije PERGAM preglede vse sporne Pogodbe o delu, ker pogosto ne odražajo dejanskega stanja in opisa del, ki ga delavci opravljajo. S pregledom pogodb prične v oktobru 2007.

 • SINCE07 se kot reprezentativen sindikat za dejavnost Centrov za socialno delo kot socialni partner aktivno vključi v vse dejavnosti povezane z napovedano reorganizacijo Centrov za socialno delo. Kot socialni partner zahteva mesto v strokovnem svetu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Zahtevo vloži v oktobru 2007.

 • SINCE07 prične z izobraževanjem sindikalnih zaupnikov. Izdela plan načrtnega izobraževanja v smislu pridobitve ustreznih znanj in veščin za sindikalno delo.

  Vsako leto organizira tridnevno izobraževanje, ki je pravica sindikalnih zaupnikov in dolžnost delodajalca zapisana v Kolektivni pogodbi. Prvo izobraževanje se izvede v novembru 2007.

 • SINCE07 prične z novimi oblikami dela v sindikatu. V ta namen začenja akcijsko raziskavo katere prvi cilj je vključitev večjega števila članov v aktivno delo sindikata.

  Drugi cilj akcijske raziskave "raziskovalnega kroga" je da se na demokratičen način opredelijo tiste naloge in dejavnosti ki odražajo interes članstva. Raziskovalni krog prične teči v oktobru 2007.

 • SINCE07 načrtno nadaljuje s pridobivanjem novih članov. Vodstvo nadaljuje z predstavitvami dela Sindikata na Centrih za socialno delo, kjer doslej predstavitev ni bilo. Izdela tudi načrt pridobivanja novih članov na Centrih za socialno delo, kjer sindikat SINCE07 že obstaja. Z predstavitvami nadaljuje v oktobru 2007, kampanjo za pridobivanje novih članov kjer SINCE07 že obstaja pa v januarju 2008.

 • SINCE07 izdela članske izkaznice in jih pošlje članom do konca leta 2007.

Predsedstvo
Sindikata centrov za socialno delo SINCE 07 
 
 

V Sindikat SINCE07 vam bomo v bližnji prihodnosti omogočili tudi elektronsko včlanitev, ki bo veljala enako kot izpolnjena pisna pristopna izjava.

Ostanite z nami.
Na razpolago pa vam je pisna pristopna izjava.
Pristopna izjava
Designed & Administrated by: Maja Štajer