Domov Na kratko o sindikatu Aktualno, napovednik dogodkov in aktivnosti Pravna pomoč, svetovalnica Splošne informacije, zakonodaja Forum
IZREDNA SEJA GLAVNEGA ODBORA SINDIKATA CENTROV ZA SOCIALNO DELO SINCE 07   (09.02.2010)

Sejna Soba KSS Pergam, Trg OF 14, Ljubljana
26.1.2010


Dnevni red:   

1. Prekinitev sodelovanja z dosedanjo sekretarko

2. Informacije o pogajanjih v zvezi z izvajanjem novega Plačnega sistema v JS

3. Razno


Prisotni: Neva Volarič (CSD Piran), Barbara Avsec (CSD Postojna), Darja Barborič Vesel (ZOD), Nina Bavdek (CSD Cerknica), Polona Lovšin (CSD Logatec), Ksenija Fister (CSD
Lj.-Moste Polje), Agica Recek (CSD Murska Sobota), Mirjana Milovanović (CSD Ptuj), Suzana Klasić (CSD Šmarje pri Jelšah), Jaka Počivavšek (KSS Pergam), Aljoša Gadžijev (gost), Matic Munc (gost), Peter Virant (gost), Ana Gajić (podpredsednik – CSD Maribor),
Pepi Radonjić (predsednik)


 

Pričetek  10,15

Ad 1.)
Po poročanjih predsednika in gostov – bivšega sekretarja Aljoše Gadžijeva (posle predal Vereni Kogoj); - prvega sekretarja Petra Viranta in prejšnjega predsednika Matica Munca ter po pojasnilih sedanje sekretarke Verene Kogoj se ustanovi, da je za sedanje »neurejeno« stanje na področjo vodenja evidenc članstva, evidenc računov in blagajne odgovornost izključno na strani sedanje sekretarke Verene Kogoj.
Ravno tako predsednik člane GO seznani z nenapovedano odsotnostjo sekretarke ter z njenimi drugimi dejavnostmi, katere je predsedniku prikrivala in iz katerih sledi, da je delo sekretarke opravljala nevestno in neodgovorno. Vse to je osnova za nezmožnost nadaljnega sodelovanja sedanjega predsednika in sekretarke Verene Kogoj.
GO podpre predsednikov predlog o sporazumni prekinitvi Pogodbe o delu s sekteratko Vereno Kogoj (Pogodba je sklenjena 1.10.2009 in sicer za določen čas (6 mes.)) in sicer s 1.3.2010, en mesec pred potekom Pogodbe o delu. Za ta čas se ji odvzame vsa pooblastila vezana na funkcijo sekretarja.
Sekretarka Verena Kogoj se s tem strinja.

V prihodnje bo Sindikat SINCE07 prešel na obliko delovanja, ki jo je prakticiral že pred sklenitvijo delovnega razmerja s sedanjo sekretarko.
Torej, ponovno neprofesionalni sekretar – to funkcijo je pripravljen prevzeti dosedanji podpredsednik Tadej Zajec. GO se strinja, da glasovanje izvedemo s pomočjo korespondenčne seje.
Na pogajanjih pa bo predsednika, tako kot do sedaj – pred zaposlitvijo profesionalne sekretarke, nadomeščal naš pravni svetovalec Jaka Počivavšek.

 


Ad. 2.)
V mesecu decembru 2009 smo reprezentativni sindikati JS sodelovali na treh Sejah Pogajalske komisije na katerih smo z vladno stranjo usklajevali Navodila za odpravo nepravilnosti ob prehodu v nov plačni sistem JS. Kljub temu, da so sindikati izrazili svoje nestrinjanje s predstavljenim gradivom in je bilo za nas v celoti nesprejemljivo je Vlada RS oz. MJU v začetku januarja 2010 direktorjem zavodom posredovala Navodila in zahtevala od njih do 31.1.2010 Poročilo o ugotovljenih in odpravljenih nepravilnostih v svojem zavodu.
Kljub temu, da so ta Navodila sprejeta brez strinjanja sindikalne strani je predsednik opozoril sindikalne zaupnike naj od direktorjev pridobijo Poročila o ugotovljenih nepravilnostih v njihovem CSD.
Čeprav je Akte o  sistemizaciji na CSD (septembra 2008) pred sprejetjem na Svetu zavoda potrjevalo ali pa zavračalo tudi MDDSZ, se lahko zgodi, da je takrat bil kateri od naših članov razvrščen na delovno mesto, kar bi se v skladu s temi Navodili (januar 2010) lahko smatralo kot nepravilnost in bi se od direktorja zahtevalo, da ga prerazporedi na drugo delovno mesto in mu seveda tudi ponudi v podpis novo Pogodbo o delu.
O takšnih primerih naj sindikalni zaupniki nemudoma obvestijo vodstvo sindikata.

 

Ad. 3.)
Predsednik in naš pravni svetovalec Jaka Počivavšek sta bila 21.1.2010 na sestanku pri direktorju direktorata za socialne zadeve na MDDSZ g. Dominkušu.
Tam smo izpostavili predvsem 3 teme:
- neurejeno stanje na CSD Murska Sobota, našim članov še vedno niso izplačali s 
  strani MDDSZ obljubljenega poplačila za opravljeno delo v zvezi z izdajo odločb za izredne
  denarne dodatke 2100 delvcem Mure v oktobru 2009; poplačali naj bi jih iz naslova
  povečanega obsega dela – tako so zagotovili na MDDSZ;
  na MDDSZ so pristali na sestanek na CSD Murska Sobota v drugem tednu februarja 2010
  v sestavi MDDSZ(Janja Romih in njena kolegica iz oddelka Izplačil povečanega obsega
  dela), SINCE07(predsednik in pravni svetovalec) in CSD Murska Sobota (direktorica in
  sind.zaupnica).
- neskladja navodil MDDSZ iz septembra 2008 in navodil Vlade RS iz januarja 2010;
  Na osnovi navodil iz septembra 2008 so direktorji z delavci, ki so bili razvrščeni na 
  del.mesta za katera niso izpolnjevali pogojev za zasedbo del.mesta (neustrezna izobrazba)
  podpisovali dogovore o pridobitvi ustrezne izobrazbe v določenem času; sedaj pa navodila
  iz januarja 2010 dopuščajo določene izjeme pri zasedbi del.mest kljub neizpolnjevanju
  pogojev za zasedbo.
  V SINCE07 smo mnenja, da večina primerov naših članov, ki so z direktorji jeseni 2008 
  podpisali omenjene dogoovore o pridobitvi ustrezne izobrazbe spadajo med dovoljene
  izjeme in jim potemtakem tega ne bi bilo potrebno podpisovati in pridobivati dodatne
  izobrazbe, če tega ne želijo.
  Na MDDSZ bodo zadevo preučili in nam posredujejo pisni odgovor.
- standardi in normativi;
  Na MDDSZ se zavedajo povečanja pripada zadev na CSD povezanih z reševanjem
  socialnih stisk prebivalcev RS. Delavcem na teh področjih boodo poskušali zagotoviti
  pomoč na dva načina:
- zagotavljanje pripravnikov (projekt v okviru Evropskega socialnega sklada; 500 pripravnikov v 5 letih – 100 pripravnikov / leto; razpis predvidoma v marcu 2010, prve vključitve v maju 2010; projekt bo izvajala SZ)

 


- na osnovi analize oz. posnetka stanja se bodo na novo določili standardi – število potrebnih delavcev za opravljanje nalog po določenih regijah (ne več po številu prebivalcev); MDDSZ bo sindikate seznanilo z ugotovitvami posnetka stanja na terenu.

 

Poleg teh treh točk nas je g. Dominkuš na naše vprašanje »Kaj se dogaja s pripravo novega ZSV ?« informiral, da so trenutno v postopku zaključne dodelave in tik pred sprejemom (predvidoma marca) naslednji trije zakoni:
- Zakon o dolgotrajni oskrbi
- Zakon o denarni in socialni pomoči
- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
in šele po realizaciji teh treh zakonov je pričakovati, da se bo formirala nova delovna   skupina, ki bo nadaljevala z delom na novem ZSV(D).


Sindikat SINCE07 je g.Dominkuša seznanil s stanjem na CSD Sežana. Po marčevskih dogodkih, se še kar stopnjuje pritisk uporabnikov na zaposlene na CSD Sežana – uporabniki  prihajajo na CSD sovražno nastrojeni do strokovnih delavcev, verbalno so agresivni, … ,     tako, da v trenutnih razmerah strokovni delavci zelo težko opravljajo svoja dela in  naloge.
Z omenjeno problematiko je sindikat SINCE07 seznanil tudi predstavnike Socialne  zbornice.


Članice GO predlagajo sklic naslednje Seje GO v času okrog 8.marca in predlog je, naj bi se takrat povodom dneva žena Seja GO zaključila z delovnim kosilom.
Predlog je bil soglasno sprejet.


Sejo GO zaključimo ob 13,00.

 

 


Zapisnik sestavil
Predsednik SINCE07
Perica Radonjič, univ.dipl.psih.
 
Komentiraj!
 
 
 
Srečanje SINCE07 (14.12.2010)
Stavkovna pravila (17.01.2008)
Sklep o napovedi splošne opozorilne stavke (14.01.2008)
Izobraževanje sindikalnih zaupnikov (18.12.2007)
Pismo Zveze svobodnih sindikatov CSD Maribor (25.11.2007)
Tudi mi smo bili na demonstracijah (21.11.2007)
Protestno pismo SINCE 07 - Sindikata centrov za socialno delo Slovenije (16.11.2007)
Generalna skupščina, Ljubljana, 9 oktober 2007  (21.10.2007)
Sestanek sindikalnih zaupnikov sindikata SINCE07 (07.06.2007)
 
 
Varstvo osebnih podatkov (18.02.2022)
Stavka 16.2.2022 (10.02.2022)
Pogajanja: Tarifni del KPDZSV (15.11.2021)
Enotni plačni sistem v javnem sektorju (29.03.2021)
Izjava za javnost - Zakon o debirokratizaciji (16.03.2021)
ZAČASNO ZADRŽANJE PKP7 - ODPOVED BREZ RAZLOGA (23.02.2021)
ZAHTEVE KSS PERGAM DO VLADE RS IN PRIDRUŽITEV PRIPRAVAM NA SPLOŠNO STAVKO (10.12.2020)
Predlogi KSS PERGAM za vključitev v PKP7 (07.12.2020)
KSS PERGAM sprejelo Pravilnik o pravni pomoči KSS PERGAM (16.11.2020)
Nov način pridobivanja potrdil o prestajanju karantene na domu (16.11.2020)
Dopis v zvezi z izplačilom Dodatkov za delo v rizičnih razmerah (13.08.2020)
Najnovejše informacije, ukrepi in priporočila v zvezi s pojavom Koronavirusa COVID-19 (26.03.2020)
SPORAZUM O RAZREŠEVANJU STAVKOVNIH ZAHTEV  (27.11.2018)
Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja (21.05.2018)
Razpust posebne vladne pogajalske skupine (16.04.2018)
Obvestilo (25.01.2018)
STAVKA DNE 24.01.2018 (15.01.2018)
VABILO NA TISKOVNO KONFERENCO  (15.01.2018)
Odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest to 26. PR - obvestilo o objavi aneksov h KP (13.09.2017)
Poročilo o posvetu o reorganizaciji CSD (08.03.2017)
Reorganizacija CSD - POSVET v DRŽAVNEM SVETU (07.03.2017)
Preveč izplačane plače (22.01.2017)
VABILO na okroglo mizo na temo prekarnosti, 21.11.2016 (16.11.2016)
PREDLOG SINDIKATOV Z DNE 4.11.2016 (15.11.2016)
SKUPEN SINDIKALNI PREDLOG VAROVALK V DOGOVORU 2017–2019 (4.11.2016) (15.11.2016)
NOVE UGODNOSTI za člane KSS Pergam (14.11.2016)
Živel 1. maj, praznik dela (30.04.2016)
NOVE UGODNOSTI ZA ČLANE SINDIKATA PERGAM (22.11.2015)
Dogovor o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju za leto 2016 (16.11.2015)
Sklic 3. generalne skupščine (06.10.2015)
Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije, 4.številka (06.10.2015)
Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije, 3.številka (22.03.2015)
JAVNI USLUŽBENEC – NAPREDOVANJE (21.03.2015)
Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije, 2.številka (25.01.2015)
Dogovor (04.12.2014)
Glasilo Sindikata centrov za socialno delo Slovenije, 1.številka (24.11.2014)
Doniranje 0,5% dohodnine (23.11.2014)
Sprememba Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v zvezi s postopki vračila preveč izplačanih plač (28.07.2014)
Pojasnila v zvezi s predpisi, ki urejajo sistem javnih uslužbencev MDDSZ - 2012, 2013 (17.12.2013)
Skupna izjava za javnost (23.10.2013)
Tretja četrtina odprave nesorazmerij v osnovnih plačah-realizacija sodbe (23.10.2013)
Ugodna ponudba počitniških kapacitet (11.10.2013)
Pogajanja (11.10.2013)
Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač (16.05.2013)
Regres za letni dopust za leto 2012 (19.04.2013)
KOORDINACIJA STAVKOVNIH ODBOROV JAVNEGA SEKTORJA (23.01.2013)
SPLOŠNA STAVKA JAVNEGA SEKTORJA (17.01.2013)
Preoblikovanje Glavnega odbora Sindikata centrov za socialno delo Slovenije SINCE07, KSS Pergam v Stavkovni Odbor (06.12.2012)
Ukinjajo nam socialno državo (17.11.2012)
Zahteve sindikatov glede proračuna (16.11.2012)
Ključna stališča KSS PERGAM glede Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju  (15.11.2012)
Odprto pismo Predsedniku Vlade RS Janezu Janši (30.09.2012)
IZREDNA SEJA GLAVNEGA ODBORA SINDIKATA CENTROV ZA SOCIALNO DELO SINCE 07 (14.06.2012) (20.09.2012)
Živel 1. maj, praznik dela (01.05.2012)
Predlog - uravnoteženje javnih financ  (28.03.2012)
IZJAVA ZA JAVNOST (01.02.2012)
PLAČNI SISTEM IN PRAVNO MNENJE (14.07.2011)
Srečanje SINCE07 (14.12.2010)
Naša nova zloženka (25.11.2010)
Sporazum o reševanju stavkovnih zahtev (19.10.2010)
ANEKS št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor  (18.10.2010)
DOGOVOR O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ IN DRUGIH PREJEMKOV V JAVNEM SEKTORJU ZA LETI 2011 IN 2012 (18.10.2010)
Pogajalska skupina reprezentivnih sindikatov javnega sektorja v RS (01.10.2010)
POZIV K PODPORI PRI UVELJANJU ŽE DOSEŽENIH PRAVIC ZAPOSLENIH NA CSD V SLOVENIJI (14.09.2010)
ŽIVEL 1. MAJ, PRAZNIK DELA (27.04.2010)
IZREDNA SEJA GLAVNEGA ODBORA SINDIKATA CENTROV ZA SOCIALNO DELO SINCE 07 (09.02.2010)
ZAPISNIK IZREDNE SKUPŠČINE  (26.09.2009)
RAZPIS ZA PREDSEDNIKA IN DRUGEGA PODPREDSEDNIKA SINDIKATA SINCE07 (28.07.2009)
MORDA VAS ZANIMA.... (17.06.2009)
Dragi člani, drage članice SINCE07!  (12.06.2009)
Bili smo… Seminar: Centri za socialno delo v konfliktni situacijah navzkrižnih interesov (03.06.2009)
Dragi člani, zaupniki in simpatizerji SINCE07! (29.04.2009)
Izredna skupščina SINCE07 (18.04.2009)
Stališče sindikata SINCE07 na pojasnila Varuhinje človekovih pravic RS (09.02.2009)
Izjava za javnost (09.02.2009)
Prihajajo pogajanja 2009 (30.01.2009)
Zagate novega plačnega sistema (16.10.2008)
Poletni oddih v pričakovanju burne jeseni (27.07.2008)
1.maj (28.04.2008)
Vseevropske sindikalne demonstracije v Ljubljani (27.03.2008)
Informacija o VI., VII/1 in VII/2 izobrazbi (18.03.2008)
Sobotno delo na centrih za socialno delo ukinjeno! (18.03.2008)
Splošne opozorilne stavke javnega sektorja, ki je bila napovedana za 30. januar, ne bo. (25.01.2008)
Stavkovna pravila (17.01.2008)
Sklep o napovedi splošne opozorilne stavke (14.01.2008)
Izobraževanje sindikalnih zaupnikov (18.12.2007)
Razpis za sekretarja SINCE 07 – Sindikata centrov za socialno delo Slovenije – KSS Pergam (11.12.2007)
Oddaja Trenja (29.11.2007)
Pismo Zveze svobodnih sindikatov CSD Maribor (25.11.2007)
Tudi mi smo bili na demonstracijah (21.11.2007)
Protestno pismo SINCE 07 - Sindikata centrov za socialno delo Slovenije (16.11.2007)
VSI NA CESTE! (26.10.2007)
Zapisnik 1. Generalne skupščine (25.10.2007)
Generalna skupščina, Ljubljana, 9 oktober 2007  (21.10.2007)
Program dela - načelne usmeritve  (03.10.2007)
Poziv (01.10.2007)
Generalna skupščina (13.09.2007)
Reprezentativnost (11.09.2007)
Reprezentativnost sindikata SINCE07 (13.08.2007)
Razpis (25.07.2007)
Aneks h kolektivni pogodbi (24.07.2007)
Forum SINCE07 (10.07.2007)
Kolektivna pogodba (09.07.2007)
Pa smo jo dobili! (13.06.2007)
Sestanek sindikata 14.06.2007 (07.06.2007)
Spoštovane kolegice in kolegi  (31.05.2007)
Prvi maj je praznik dela (01.05.2007)
 

V Sindikat SINCE07 vam bomo v bližnji prihodnosti omogočili tudi elektronsko včlanitev, ki bo veljala enako kot izpolnjena pisna pristopna izjava.

Ostanite z nami.
Designed & Administrated by: Maja Štajer