Domov Na kratko o sindikatu Aktualno, napovednik dogodkov in aktivnosti Pravna pomoč, svetovalnica Splošne informacije, zakonodaja Forum
Za vas smo zbrali zakonodajo na enem mestu

U R E D B A
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo

http://www.uradni-list.si/1/content?id=87924
 
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije
(Ur.l. RS, št. 15/1994, 18/1994-ZRPJZ,
57/1995, 19/1996, 40/1997, 56/1998, 56/1998, 76/1998, 39/1999-ZMPUPR, 102/2000, 62/2001)

../pdf/kp-za-dejavnost-zdravstva-in-socialnega-varstva.pdf
 
Pravilnik o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju socialnega varstva
Pravilnik o izvajanju inšpekcijskega nadzora na področju socialnega varstva
(Ur.l. RS, št.
74/2004)

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200474&stevilka=3284
 
Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/pravilnik_napredovanje.pdf
 
Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk
Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk
(Ur.l. RS, št.
82/2003)

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200382&stevilka=3919
 
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/
Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti /ZEPDSV/
(Ur.l. RS, št.
40/2006)

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200640&stevilka=1768
 
Zakon o inšpekciji dela /ZID/
Zakon o inšpekciji dela /ZID/
(Ur.l. RS, št. 38/1994,
32/1997, 36/2000)

http://www.mddsz.gov.si/fileadmin/mddsz.gov.si/pageuploads/dokumenti__pdf/zid.pdf
 
Zakon o inšpekcijskem nadzoru /ZIN/
Zakon o inšpekcijskem nadzoru /ZIN/
(Ur.l. RS, št.
56/2002, 26/2007)

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200743&stevilka=2353
 
Zakon o javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) /ZJU-UPB2/
Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/
(Ur.l. RS, št.
56/2002, 110/2002-ZDT-B, 2/2004-ZDSS-1 (10/2004 - popr.), 23/2005, 62/2005 Odl.US: U-I-294/04-15, 113/2005, 21/2006 Odl.US: U-I-343/04-11, 23/2006 Skl.US: U-I-341/05-10, 62/2006 Skl.US: U-I-227/06-17, 131/2006 Odl.US: U-I-227/06-27, 11/2007 Skl.US: U-I-214/05-14, 33/2007)

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200632&stevilka=1308
 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/
(Ur.l. RS, št.
56/2002, 72/2003, 126/2003, 70/2004, 53/2005, 14/2006, 27/2006 Skl.US: U-I-60/06-12, 68/2006, 1/2007 Odl.US: U-I-60/06-200, U-I-214/06-22, U-I-228/06-16)

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006110&stevilka=4670
 
Zakon o socialnem varstvu /ZSV/
Zakon o socialnem varstvu /ZSV/
(Ur.l. RS, št. 54/1992 (56/1992 - popr.), 42/1994 Odl.US: U-I-137/93-24,
1/1999-ZNIDC, 41/1999, 60/1999 Odl.US: U-I-273/98, 36/2000-ZPDZC, 54/2000-ZUOPP, 26/2001, 110/2002-ZIRD, 2/2004 (7/2004 - popr.), 21/2006 Odl.US: U-I-116/03-22, 105/2006, 114/2006-ZUTPG)

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20073&stevilka=100
 
Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/
Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/
(Ur.l. RS, št.
80/1999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005, 105/2006-ZUS-1)

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200624&stevilka=970
 
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih /ZSDP/

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih /ZSDP/
(Ur.l. RS, št.
97/2001, 76/2003, 56/2005 Odl.US: U-I-137/03-23, 111/2005 Odl.US: U-I-31/04-14, 21/2006 Odl.US: U-I-116/03-22, 47/2006, 114/2006-ZUTPG)

 

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (uradno prečiščeno besedilo) /ZSDP-UPB2/
(Ur.l. RS, št.
110/2006)


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003110&stevilka=4835
 
Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD/
Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD/
(Ur.l. RS, št.
56/1999, 64/2001)

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199956&stevilka=2652
 
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev /ZZDT/
Zakon o zaposlovanju in delu tujcev /ZZDT/
(Ur.l. RS, št.
66/2000, 101/2005, 52/2007)

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r07/predpis_ZAKO4777.html
 
Zakon o reprezentativnosti sindikatov (ZRSin)

Uradni list RS, št. 13-589/1993 (stran 567)
12.3.1993, 27.3.1993

 

Ta zakon določa način pridobitve lastnosti pravne osebe in reprezentativnosti sindikatov.


Prikaz celotne vsebine!

 
Pravilnik o nagradah za inovacije, ustvarjene v delovnem razmerju
Pravilnik o nagradah za inovacije, ustvarjene v delovnem razmerju
(Ur.l. RS, št.
31/1998, 14/1999)

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199831&stevilka=1229
 
Zakon o delovnih razmerjih /ZDR/
Zakon o delovnih razmerjih /ZDR/
(Ur.l. RS, št.
42/2002, 79/2006-ZZZPB-F, 46/2007 Odl.US: U-I-45/07, Up-249/06-22)
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200242&stevilka=2006
 
 
 

V Sindikat SINCE07 vam bomo v bližnji prihodnosti omogočili tudi elektronsko včlanitev, ki bo veljala enako kot izpolnjena pisna pristopna izjava.

Ostanite z nami.
Designed & Administrated by: Maja Štajer