Domov Na kratko o sindikatu Aktualno, napovednik dogodkov in aktivnosti Pravna pomoč, svetovalnica Splošne informacije, zakonodaja Forum
Varstvo osebnih podatkov  (18.02.2022)

Objavili smo dva dokumenta, ki govorita o varstvu osebnih podatkov.

PRAVILNIK o varstvu osebnih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov

Vaš SINCE07

Stavka 16.2.2022  (10.02.2022)

Vlada RS se je v DOGOVORU O NUJNIH UKREPIH NA PODROČJU PLAČ V DEJAVNOSTI ZDRAVSTVA IN SOCIALNEGA VARSTVA IN NADALJEVANJU POGAJANJ z dne 18.11.2022 (to je po koncu "prvega" kroga Pogajanj) zavezala, da bo najkasneje do 15. 1. 2022 pričela pogajanja o novih uvrstitvah delovnih mest v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva oziroma v zdravstveni negi (s t.i. "drugim" krogom" Pogajanj), s katerimi bi se zaradi enotnosti plač v javnem sektorju odpravila nesorazmerja pri vrednotenju med posameznimi delovnimi mesti in poklicnimi skupinami, vključno s plačno skupino J, ki so nastala v okviru teh ali predhodnih pogajanj, z namenom, da se pogajanja zaključijo do 24. aprila 2022.

Sindikati smo Vladno stran že 7.1.2022 pozvali naj pristopi k "drugemu krogu pogajanj" (v Prilogi), vendar, sklicujoč na epidemiološko situacijo in hitro širjenje Omikrona, tega niso bili pripravljeni storiti (v Prilogi).

Sindikati smo nato 19.1.2022 ponovno pozvali ministra Poklukarja k začetku Pogajanj (prilagam Dopis in odgovor ministra).

Skratka sindikati nimamo več izbire in na današnjem Sestanku vseh reprezentativnih Sindikatov s področja socialnega varstva in zdravstva smo se dogovorili za napoved Stavke, ker očitno edino na ta način lahko Vladno stran "prisilimo" k pogajanjem.Pogajanja: Tarifni del KPDZSV  (15.11.2021)

Spoštovani zaupniki,

v petek, 12.11.2021 smo prejeli končno verzijo Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (v Prilogi), ki je rezultat pogajanj med Vlado RS (MZ in MDDSZ) in reprezentativnimi sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva, ki so se pričela 27.8.2021.

Pogajanja so se pričela na pobudo Ministrstva za zdravje, z namenom zajeziti odliv kadra s področja zdravstva (predvsem negovalno osebje) kar trenutno predstavlja zelo velik problem pri obvladovanju epidemije (kot je navedeno v Dogovoru: "primarno zaradi akutnega reševanja kadrovske problematike na področju zdravstvene nege in nekaterih pomanjkljivosti iz preteklih dogovorov in aneksov h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, ter aneksov h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi"). Fokus pogajanj je tako bil na plačni skupini E3 (zdravstvena nega) - glede na to, da imamo skupno KP z dejavnostjo zdravstva, pa smo seveda v pogajanjih sodelovali tudi mi in tudi ostali sindikati s področja zdravstva in socialnega varstva.

Pogajanja so se nanašala na tarifni del dveh KP - Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi (KZZN) in Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije (KPDZSV), pogajali smo se o spremembah uvrstitev DM iz plačnih skupin E2, E3, E4, F1, F2 in J.

Enotni plačni sistem v javnem sektorju  (29.03.2021)

Sindikat Centrov za socialno delo SINCE07, KSS Pergam je na seji Glavnega odbora dne 25.03.2021 sprejel naslednji sklep:

V Sindikatu Centro za socialno delo SINCE07, KSS Pergam kot reprezentativnem sindikatu v dejavnosti socialnega varstva ter podpisniku Kolektivne pogodbe za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter podpisniku Kolektivne pogodbe za javni sektor in Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti zagovarjamo ohranitev obstoječega enotnega plačnega sistema v javnem sektorju. Prav tako nasprotujemo vsakršnemu poskusu izločitve zaposlenih v dejavnosti socialnega varstva iz tega sistema.

Preberite si celoten sklep ...Izjava za javnost - Zakon o debirokratizaciji  (16.03.2021)

Spoštovane sindikalne zaupnice in sindikalni zaupniki KSS PERGAM,

Vlada Republike Slovenije uradno od prejšnjega tedna obravnava predlog Zakona o debirokratizaciji, še enega v vrsti zakonov, ki spreminjajo večje število veljavnih zakonov oziroma novega »omnibus« zakona, kot ga sama poimenuje.

V KSS PERGAM tako po formalni, kot tudi po vsebinski plati nasprotujemo tovrstnemu spreminjanje zakonodaje, pri čemer se iz postopka usklajevanja očitno ponovno izključuje javnost.

Zakonodaja ter podzakonski akti v Republiki Sloveniji postajajo zlasti po zaslugi interventnih zakonov popolnoma nepregledni in onemogočajo ali vsaj močno otežujejo posameznikom in pravnim osebam, da so celovito seznanjeni s svojim pravnim položajem. Takšen način spreminjanja zakonodaje je leta 2012 uvedel Zakon o uravnoteženju javnih financ, še eden v vrsti takšnih zakonov pa je predlog novega Zakona o debirokratizaciji, ki spreminja 16 veljavnih zakonov, kar je ironično, glede na to, da naj bi zakon prispeval k boljši preglednosti in da gradivo samo opozarja na »izjemno gostoto predpisov«, »nejasno ločevanje med veljavnostjo in uporabo predpisov«, »veljavnost podzakonskih predpisov z razveljavljeno zakonsko podlago« in »dosedanjo nomotehnično prakso, ki ne razveljavljanja predpisov, ki se (več) ne uporabljajo«. Prav ta zakon nadaljuje slabo prakso interventnih zakonov, ki na nepregleden način, zalo podobno, a vseeno različno v različnih zakonih urejajo ukrepe, ki jim je zato skrajno težko ali nemogoče slediti v smislu njihove (ne)veljavnosti. V KSS PERGAM izražamo dvom v to, da so takšne zakonodajne prakse skladne z ustavnim načelom pravne države in upamo, da bo prišlo do njihove ustavnosodne presoje.

Preberite si celotno izjavo ...ZAČASNO ZADRŽANJE PKP7 - ODPOVED BREZ RAZLOGA  (23.02.2021)

Spoštovane sindikalne zaupnice in sindikalni zaupniki KSS PERGAM,

Z največjim veseljem vas obveščam, da je Ustavno sodišče do sprejema končne odločitve na podlagi naše zahteve za presojo ustavnosti zadržalo izvajanje določb PKP7 o »prisilnem upokojevanje« oziroma o odpovedi brez razloga delavcem, ki izpolnjujejo pogoje za upokojitev: Uradni list RS

Odločilo je tudi naslednje glede že podanih odpovedi: »Do končne odločitve Ustavnega sodišča se zadrži učinkovanje vročenih odpovedi pogodb o zaposlitvi, izdanih na podlagi tretjega odstavka 89. člena Zakona o delovnih razmerjih in prvega odstavka 156.a člena Zakona o javnih uslužbencih.«

Čeprav to še ni dokončna odločitev o naši zahtevi, pa to pomeni, da je preprečen nastanek škodljivih posledic, v kolikor bi sodišče kasneje ugotovilo, da gre za protiustavna zakonska določila.

O nadaljnjem postopku vas bomo tekoče obveščali.

Lep sindikalni pozdrav!
Aljoša

ZAHTEVE KSS PERGAM DO VLADE RS IN PRIDRUŽITEV PRIPRAVAM NA SPLOŠNO STAVKO  (10.12.2020)
Zahteva povzema ključne sklepe seje predsedstva KSS PERGAM glede naših zahtev do Vlade in pridružitve pripravam na splošno stavko in druge sindikalne aktivnosti za realizacijo teh zahtev.

Preberite si zahtevo ...

Lepo vas pozdravljam, ostanite zdravi in se vidimo še enkrat pred božičnimi in novoletnimi prazniki,

Jakob Počivavšek

Predlogi KSS PERGAM za vključitev v PKP7  (07.12.2020)

v KSS PERGAM ugotavljamo, da se ponovno ponavlja zgodba sprejemanja preteklih PKP-jev z izključevanjem sindikatov iz postopka priprave in usklajevanja rešitev interventnih ukrepov in tako takšen način postaja ustaljen vzorec, ki je za KSS PERGAM popolnoma nesprejemljiv. Ne pristajamo na neenakopravno obravnavo socialnih partnerjev, kjer se eden od socialnih partnerjev vključen v pripravo in usklajevanje zakonodaje, kot se je to zgodilo v primeru PKP6, ko so bile delodajalske organizacije v postopek vključene preko Sveta za konkurenčnost, za razliko od sindikatov, enako pa se ponavlja v primeru PKP7. Posebej se nam zdi takšno ravnanje zavržno glede na dejstvo, da smo sindikati pravočasno in večkrat pozivali in predlagali ustanovitev pogajalske skupine za PKP7, čemur je vladna stran, na čelu z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti nasprotovalo.

Vsi naši predlogi ...

KSS PERGAM sprejelo Pravilnik o pravni pomoči KSS PERGAM  (16.11.2020)

Obveščamo vas, da je Predsedstvo KSS PERGAM sprejelo Pravilnik o pravni pomoči KSS PERGAM.

Prosim vas, da se z njegovo vsebino seznanite. Se pa z njim ne spreminja kaj dosti – osnovni namen je bil kodificirati dosedanjo obstoječo prakso.

Dodatno vas opozarjam, da je včeraj Vlada mdr. sprejela odločitev, da se s ponedeljkom ustavlja javni potniški promet.

To ima vsaj dve pomembni posledici za delavce v delovnih razmerjih. Ena posledica je spremenjen režim plačevanja potnih stroškov za delavce, ki še hodijo na delo. Prilagam pravno mnenje, ki je bilo pripravljeno že spomladi za zasebni sektor, je še vedno aktualno. Ocenjujem, da daje odgovore tudi za javni sektor, če bo potrebno, bomo pripravili dodatno mnenje za javni sektor.

Druga, za marsikoga še pomembnejša posledica je morebitna nezmožnost prihoda na delo zaradi ustavitve javnega potniškega prometa. V kolikor delavec zaradi zaustavitve javnega potniškega prometa ne bi mogel priti na delo, ne bi imel pa tudi druge možnosti prihoda na delo, se lahko sklicuje na razlog višje sile, o čemer mora tudi nemudoma obvestiti delodajalca.

Žal pa moramo opozoriti, da trenutno veljavni PKP-ji ne vsebujejo višine nadomestila plače za te primere niti možnosti uveljavljanja subvencij s strani delodajalcev. To pomeni, da je morebitno nadomestilo plače v breme delodajalca, ter da znaša po splošnih pravilih ZDR- zgolj 50% plače delavca, vendar ne manj kot 70% minimalne plače.

V KSS PERGAM bomo pripravili predloge amandmajev za PKP6, ki bi to uredili, vendar je v tem trenutku pravna ureditev, kot je zgoraj opisana.

Nov način pridobivanja potrdil o prestajanju karantene na domu  (16.11.2020)
Čas epidemije je poseben in od nas zahteva nenehne prilagoditve življenja in poslovanja. Eden od ključnih ukrepov za omejitev širjenja virusa SARS-CoV-2 je, da oseba, ki ji je bila potrjena okužba, ostane doma.

Ministrstvo za javno upravo in NIJZ sta pripravila nova pravila za osebe, ki morajo biti v karanteni – zaradi potrjene okužbe ali visoko tveganega stika. Po novem je za uveljavljanje nadomestila plače treba predložiti obrazec Potrdilo o karanteni na domu, ki ga izpolni delodajalec ali oseba sama, če gre za samozaposlenega, kmeta ali družbenika.

Vse informacije o novem načinu pridobivanja potrdil o prestajanju karantene na domu so objavljene na naslednji povezavi:
Nov način pridobivanja potrdil o prestajanju karantene na domu

Več o tem pa si lahko preberete tudi na: 24ur.com

Dopis v zvezi z izplačilom Dodatkov za delo v rizičnih razmerah  (13.08.2020)

V imenu obeh sindikatov s področja delovanja Centrov za socialno delo
- Sindikata Centrov za socialno delo Slovenije SINCE07, KSS Pergam in
- Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije

posredujemo Dopis v zvezi z izplačilom Dodatkov za delo v rizičnih razmerah (39. čl. KPJS) in Dodatkov za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije (71. čl. ZIUZEOP) s katerim želimo, da seznanite vse zaposlene na Centrih za socialno delo.


Dopis

Najnovejše informacije, ukrepi in priporočila v zvezi s pojavom Koronavirusa COVID-19  (26.03.2020)

Najnovejše informacije dobite na spletni strani KSS Pergam!

Splošni napotki NIJZ.


Dosedanja dogajanja


Zapis sestanek na MDDSZ 16.3.2020.

Dopis ministru Janezu Cigler Kralj.

POZIV K OLAJŠANJU POGOJEV ZA DELO NA DOMU.

Dopis MJU 16.03.2020.

Pravice in obveznosti iz delovnega razmerja v času posebnih okoliščin.

Izjava PSRSJS.

Dopis CSD-jem.

Dopis MJU 17.03.2020.
V Sindikat SINCE07 vam bomo v bližnji prihodnosti omogočili tudi elektronsko včlanitev, ki bo veljala enako kot izpolnjena pisna pristopna izjava.

Ostanite z nami.

Na razpolago pa vam je pisna pristopna izjava.
Pristopna izjava
KSS Pergam
SINCE07
Sindikat Centrov za socialno delo

Trg Osvobodilne fronte 14, Ljubljani

Telefon
051 208 087 (Perica Radonjič)
051 208 089 (Tadej Zajec)

Elektronska pošta
info.since07 (@) gmail.com

Na telefon 051 208 087 smo dosegljivi vsak delovni dan med 8.00 in 17.00 uro.

Transakcijski račun številka
61000-0000545972
odprt pri Delavski hranilnici
Pravna pomoč članom

Vsak torek od 10:00 do 12:00 in od 15:00 do 17:00 ure se lahko člani oglasite pri naših pravnikih na sedežu KSS PERGAM, Trg Osvobodilne fronte 14, v Ljubljani.

Kadarkoli nas lahko na PERGAM pokličete po telefonu ali nas kontaktirate preko elektronske pošte, lahko pa se direktno obrnete na našo pravno službo.
 
Designed & Administrated by: Maja Štajer